OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z O ochrane osobných údajov (GDPR) s účinnosťou od 25. 5. 2018, vyplýva pre nás, ako prevádzkovateľa, povinnosť oznámiť Vám, aké osobné údaje o Vás spracúvame a ako ich používame.

Čl. I.

Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho – Egressy Béni Városi Művelődési Központ na účely právnej úpravy ochrany osobných údajov stojí v postavení tzv. Prevádzkovateľa, t. j. osoby, ktorá spracúva získané osobné údaje. Naše kontaktné údaje sú:

Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho – Egressy Béni Városi Művelődési Központ Hradná č. 1., 94501 Komárno IČO: 00059994 DIČ: 2021017691 zástupca: Mgr.art. Róbert Lakatos, riaditeľ zodpovedná osoba: Gábor Katona, ekon. riaditeľ kontaktné údaje: sekretariat@mskskomarno.sk (ďalej len „MsKS“)

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom zodpovednej osoby. V prípade, že nám zašlete námietku či žiadosť, vybavíme ju v lehote do 30 dní, pričom Vás budeme o jej vybavení informovať.

Čl. II.

AKÉ ÚDAJE O VÁS ZÍSKAVAME?

II.1. Pri zakúpení vstupenky priamo v pokladni si od Vás budeme pýtať meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo. Tieto osobné údaje spracúvame po dobu 12 mesiacov odo dňa zakúpenia vstupenky na pokladni.

Vstupenka môže byť zakúpená formou nášho on-line predajného systému na stránke www.mskskomarno.sk formou zrýchleného nákupu, pričom bez registrácie do predajného systému spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo. Tieto osobné údaje spracúvame po dobu 12 mesiacov odo dňa zakúpenia vstupenky.

V prípade registrácie budeme požadovať väčšie množstvo osobných údajov, a to navyše v rozsahu poštová adresa a dátum resp. rok narodenia. Tieto osobné údaje budeme spracúvať po celý čas registrácie, pokiaľ svoj vytvorený účet nezrušíte.

Prostredníctvom uvedených údajov máme možnosť Vás informovať o zmenách v programe, ktoré sa vzťahujú na Vami zakúpené predstavenie.

V prípade, ak sa zapojíte do súťaže, ktoré organizujeme, budeme za týmto účelom spracúvať údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, PSČ. Na zapojenie sa do súťaže však potrebujeme Váš súhlas so spracovaním osobných údajov. Tento môžete kedykoľvek odvolať, čo však bude mať za následok nemožnosť ďalšej účasti na súťaži

II.2. Vaše osobné údaje spracúvame aj za účelom marketingovej komunikácie, ktorou Vás budeme informovať o pripravovaných akciách či iných novinkách, a to v rozsahu max. meno, priezvisko, email, ku ktorým sa môžeme dostať viacerými spôsobmi:

 Pokiaľ sa prihlásite na odber noviniek priamo na našej internetovej stránke www.mskskomarno.sk.  Pokiaľ si zakúpite vstupenku na predstavenie, automaticky Vás zaradíme na odber noviniek formou newsletterov. Toto spracúvanie osobných údajov vykonávame na základe právneho titulu, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle, pričom medzi tieto oprávnené záujmy patrí: záujem MsKS na informovaní verejnosti o predstaveniach a podujatiach, ktoré MsKS a kultúrna inštitúcia poskytuje.

Vaše osobné údaje za týmto účelom budeme spracúvať odo dňa zakúpenia vstupenky, resp. samostatnej registrácie na odber newsletterov, až pokým nevyužijete svoje právo sa z odberu newsletterov odhlásiť formou jednoduchého odkazu v každom zaslanom newsletteri, či formou námietky priamo na vyššie uvedenej e-mailovej adrese.

II.3. Za účelom propagácie organizovaných akcií či predstavení MsKS vyhotovujeme fotografické či audiovizuálne záznamy. Takéto spracúvanie osobných údajov vykonávame na základe tzv. oprávneného záujmu prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pričom medzi oprávnené záujmy MsKS patrí informovanie verejnosti o kultúrnych podujatiach a predstaveniach organizovaných MsKS-om. Môže sa teda výnimočne stať, že budete súčasťou týchto fotografií, ktoré by mohli byť zverejnené aj na internete či inom verejne prístupnom mieste. Aj v tomto prípade máte možnosť využiť námietku, ktorú nám zašlete na vyššie zverejnenú e-mailovú adresu.

Čl. III.

S KÝM ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

III.1. Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám, môžu však byť uložené v databázových systémoch tretích strán, ktoré využívame pre ich spracovanie.

III.2. Vaše osobné údaje sa neposkytujú do zahraničia, narábame s nimi výlučne len my.

III.3. V súvislosti s týmto spracúvaním osobných údajov máte viacero práv.

Čl. IV.

O AKÉ PRÁVA IDE?

IV.1. Odvolanie súhlasu

Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas a neprajete si, aby sme Vaše osobné údaje naďalej spracúvali, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktných údajov MsKS uvedených vyššie alebo zaslaním e-mailovej správy zodpovednej osobe.

Odvolanie súhlasu však samo o sebe neznamená, že doteraz spracúvanie osobné údaje sú spracúvané nezákonne.

IV.2. Právo na prístup

Právo na prístup k osobným údajom znamená, že si môžete žiadať potvrdenie, či spracúvame Vaše osobné údaje.

Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame, zašleme Vám potvrdenie s informáciami:

a) za akým účelom ich spracúvame, b) o aké osobné údaje sa jedná, c) či sú osobné údaje poskytované iným osobám, d) predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, e) či spracúvame osobné údaje automatizovane vrátane profilovania.

Na požiadanie Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Informácie sa poskytujú prioritne elektronickými prostriedkami, pokiaľ by ste mali záujem o iný spôsob, je potrebné ho v žiadosti uviesť. V prípade záujmu o zaslanie informácií iným ako elektronickým spôsob, Vám môžu byť účtované náklady za tlač, kopírovanie a poštové služby.

IV.3. Právo na opravu osobných údajov

Kedykoľvek máte právo požiadať o nápravu spracúvaných osobných údajov ak zistíte, že spracúvame nesprávne osobné údaje, či je potrebné tieto údaje doplniť.

Právo na vymazanie/zabudnutie osobných údajov.

Máte právo požadovať výmaz osobných údajov. Vymazanie je však možné len za zákonom stanovených podmienok, a to:

a) pokiaľ osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získavali alebo inak spracúvali; b) pokiaľ odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ, na základe ktorého s osobnými údajmi ďalej narábame, c) pokiaľ úspešne uplatníte jednu z námietok spracúvania osobných údajov, d) pokiaľ sa osobné údaje spracúvali nezákonne, e) dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, f) osobné údaje boli získavané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osôb mladších ako 16 rokov.

Nie vo všetkých prípadoch však budeme nútení Vašej žiadosti vyhovieť. Za predpokladu, že je spracúvanie osobných údajov potrebné na:

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie, b) na splnenie povinností alebo úloh podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy, c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by uplatnenie tohto cieľa znemožnilo či neprimerane sťažilo, e) pokiaľ je potrebné na uplatnenie právneho nároku,

budete musieť tieto zásahy strpieť.

Pokiaľ vyhovieme Vášmu podnetu a údaje vymažeme, kontaktujeme aj prípadné tretie osoby, ktoré osobné údaje spracúvajú. Rovnako všetky zverejnené osobné údaje stiahneme.

IV.4. Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, a to:

a) v čase, keď napadnete správnosť spracúvaných osobných údajov a my overujeme ich správnosť, b) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, no namiesto ich vymazania nás požiadate o obmedzenie ich použitia, c) pokiaľ naďalej nepotrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje, no vy ich potrebujete na uplatnenie svojho nároku,

d) pokiaľ si uplatníte námietku spracúvania osobných údajov a my preverujeme jej opodstatnenosť.

Obmedzenie spracúvania bude znamenať, že sa s Vašimi údajmi v danom čase nenakladáme. Pracovať s týmito údajmi budeme oprávnení len za predpokladu, že nám k tomu dáte súhlas, či na účel uplatneného nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Obmedzenie spracúvania osobných údajov prebieha po dobu potrebnú na zváženie ďalšieho postupu. Akonáhle zvážime, že sme oprávnení s Vašimi osobnými údajmi ďalej nakladať, budeme Vás o tomto rozhodnutí informovať.

IV.5. Právo na prenosnosť údajov

Prenosnosť údajov znamená, že údaje, ktoré ste nám poskytli na základe súhlasu alebo zmluvy, na Vašu žiadosť „prenesieme“ inej osobe. Podmienkou však je, aby sme tieto údaje spracúvali v automatizovanej podobe, t. j. elektronicky, aby bolo s nimi možné týmto spôsobom manipulovať.

IV.6. Právo namietať

Kedykoľvek máte možnosť namietať spracúvanie Vašich osobných údajov v konkrétnych situáciách, pokiaľ:

a) vykonávame spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu alebo úlohy realizovanej vo verejnom záujme či výkone verejnej moci, b) Vašu námietku vždy posúdime s ohľadom na zásah do konkrétnych práv, ktoré namietate, pričom Vás o výsledku tohto posúdenia budeme informovať, c) spracúvame Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu. Táto námietka je absolútna čo znamená, že osobné údaje nebudeme ďalej za týmto účelom spracúvať, d) ktoré sa vykonáva na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely okrem situácie, že je takéto spracovanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

IV.7. Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu zákona, máte možnosť podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Vaše sťažnosti, námietky či žiadosti vybavujeme do 30 kalendárnych dní, pričom Vás vždy budeme o výsledku informovať.