Článok 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho – Egressy Béni Városi Művelődési Központ, sídlom Hradná č.1., 94501 Komárno, IČO: 00059994, DIČ: 2021017691 (ďalej len „MsKS“) sa vzťahujú na predaj vstupeniek na všetky predstavenia, prípadne iné podujatia organizované MsKS alebo treťou osobou v spolupráci s MsKS alebo na základe dohody s MsKS (ďalej len „podujatia“):

 • priamo v pokladnici MsKS
 • prostredníctvom internetového portálu www.mskskomarno.sk (ďalej len „portál MsKS “) prípadne prostredníctvom internetových portálov prevádzkovateľov, s ktorými MsKS uzatvorilo osobitnú zmluvu (ďalej len „partnerský portál“).

1.2. Tieto VOP upravujú vzájomný vzťah medzi MsKS a :

 • návštevníkom
 • zákazníkom
 • majiteľom vstupenky.

1.3. Návštevníkom je osoba zaregistrovaná na portáli MsKS, ktorá navštívi portál MsKS za účelom získania informácie o aktuálnych a/alebo pripravovaných podujatiach a môže pritom využiť aj ďalšie služby portálu, a to najmä zakúpiť si vstupenky na vybrané podujatia alebo darčekové poukážky.

1.4. Zákazníkom je návštevník ale aj osoba, ktorá nie je zaregistrovaná na portáli MsKS a vyvíja aktivitu voči MsKS za účelom získania informácií o aktuálnych a/alebo pripravovaných podujatiach a za účelom využitia služieb poskytovaných MsKS.

1.5. Majiteľom vstupenky je osoba, ktorá reálne vlastní vstupenku zakúpenú na predajných miestach alebo prostredníctvom portálu MsKS, prípadne partnerského portálu.

1.6. Tieto VOP sa vzťahujú na poskytovanie doplnkových služieb v súvislosti s usporiadaním divadelného predstavenia alebo iného kultúrneho podujatia.

1.7. Tieto VOP sa vzťahujú aj na prenechávanie hnuteľného majetku, nachádzajúceho sa vo vlastníctve, v nájme alebo v správne MsKS, a to do nájmu, podnájmu alebo výpožičky ako aj na prenechávanie priestorov MsKS do podnájmu.

1.8. Tieto VOP sa vzťahujú aj na vypožičiavanie kostýmov, rekvizít, technického zariadenia a dekorácií, ktoré sú vo vlastníctve, v podnájme alebo v správe MsKS.

Článok 2

REZERVÁCIA, NÁKUP A PREDAJ VSTUPENIEK

A. VSTUPENKY

2.1. Pod vstupenkou sa rozumie oprávnenie vstupu majiteľa vstupenky na podujatie a oprávnenie majiteľa vstupenky využívať s tým spojené priestory a služby.

2.2. Vstupenka na predstavenia MsKS je ceninou a jej falšovanie sa trestá podľa príslušného zákona.

2.3. Vstupenka slúži pre majiteľa Vstupenky ako doklad o jej zakúpení. Ak záujemca (majiteľ vstupenky) požaduje iný doklad ako je Vstupenka, je potrebné kontaktovať obchodné oddelenie pred zakúpením vstupenky.

2.4. Vstupenky sú oslobodené od DPH.

2.5. Vstupenky bez kontrolného kupónu alebo inak úmyselne alebo neúmyselne poškodená vstupenka je neplatná a jej majiteľovi nebude po predložení takejto vstupenky umožnený vstup na predmetné podujatie, respektíve do priestorov MsKS.

2.6. Klasická papierová vstupenka s ochrannými prvkami zakúpená na predajných miestach a tiež vstupenka zakúpená prostredníctvom portálu MsKS alebo partnerského portálu (ďalej len „Hometicket“ ) musí obsahovať:

 • názov podujatia,
 • termín podujatia (dátum a čas začiatku podujatia),
 • identifikačný kód,
 • cenu vstupenky,
 • miesto konania podujatia a označenie zakúpeného miesta na podujatie,
 • názov prevádzkovateľa podujatia.

Aktuálne ceny vstupeniek sú uverejnené na predajných miestach a na webovej stránke MsKS www.mskskomarno.sk

B. ZMLUVNÝ VZŤAH

2.7. Zmluvný vzťah medzi MsKS a fyzickou alebo právnickou osobou vzniká:

 • zakúpením vstupenky na predajných miestach alebo prostredníctvom portálu MsKS príp. partnerského portálu,
 • vyplnením a potvrdením Záväznej objednávky v súlade s článkom 2 písm. D bod 2.20. písm c) týchto VOP.

2.8. Uzatvorením zmluvy podľa bodu 2.7. písm. a) týchto VOP sa stávajú VOP neoddeliteľnou súčasťou takejto zmluvy a sú záväzné pre obe zmluvné strany.

2.9. Uskutočnením záväznej objednávky podľa článku 2 písm. D bod 2.20. písm c) VOP hromadný odberateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a vyjadruje súhlasu s aplikáciou VOP na vzťah vzniknutý medzi MsKS a ním ako odberateľom.

C. REZERVÁCIA VSTUPENIEK

2.10. Vstupenky je možné rezervovať :

 • osobne v pokladnici MsKS, príp. v predajných sieťach zmluvných predajcov,
 • telefonicky na tel. číslach, ktoré sú uvedené na www.mskskomarno.sk
 • emailom: ticket@mskskomarno.sk

2.11. Rezervácia vykonaná osobne alebo telefonicky (viď. bod 2.10. písm. a., b. týchto VOP), pokiaľ MsKS neurčí inak, je platná 5 pracovné dni od jej uskutočnenia. Rezervované vstupenky sa musia vyzdvihnúť v pokladnici MsKS do 5 pracovných dní odo dňa rezervovania, príp. v dohodnutom termíne.

2.12. Potvrdenie o prijatí rezervácie uskutočnenej prostredníctvom emailu (viď. bod 2.10. písm. c. VOP) zasiela pracovník obchodného oddelenia v pracovné dni od 12.00 – 16.00 hod.. Potvrdenie rezervácie obsahuje základné informácie o podujatí, o prevádzkovateľovi podujatia, identifikátor rezervácie (rezervačné číslo/číslo objednávky) a trvanie rezervácie (exspiráciu), na zadanú mailovú adresu zákazníka.

2.13. Vstupenky rezervované prostredníctvom emailu si môže zákazník počas platnosti rezervácie zaplatiť v pokladni MsKS. Pri kúpe vstupenky je potrebné nahlásiť pokladníčke identifikátor rezervácie.

2.14. Pri platbe rezervovaných vstupeniek v pokladnici MsKS je možné uplatniť si zľavu z ceny vstupenky podľa článku 2 písm. D bod iv. týchto VOP.

2.15. Po uplynutí trvania rezervácie (exspirácii) podľa bodov 2.11. a 2.12. týchto VOP budú vstupenky automaticky uvoľnené na ďalšiu rezerváciu alebo predaj.

2.16. O predĺženie rezervácie možno v odôvodnených prípadoch požiadať iba elektronicky (mailom) na adrese ticket@mskskomarno.sk alebo telefonicky na kontaktoch predaji lístkok MsKS, uvedených na www.mskskomarno.sk. Opakované rušenie a nové vytváranie rezervácií miest na tom istom predstavení sa považuje za úmyselné blokovanie miest s cieľom poškodiť obchodné záujmy MsKS. MsKS si vyhradzuje právo rezerváciu takéhoto zákazníka po predchádzajúcom márnom upozornení zrušiť.

2.17. Rezervácia vstupeniek ku dňu predstavenia nie je možná.

D. NÁKUP VSTUPENIEK

2.18. Prostredníctvom predajných miest

 • Vstupenky možno zakúpiť priamo v pokladnici MsKS na Ulici Hradná 1., 94501 Komárno, v dňoch bežnej prevádzky v rámci otváracích hodín pokladnice uvedených na www.mskskomarno.sk , prípadne po predchádzajúcej dohode na obchodnom oddelení MsKS alebo v predajnej sieti zmluvných predajcov.
 • Zákazník môže v pokladnici zakúpiť najviac 10 vstupeniek. Výnimkou z uvedeného je hromadný predaj na základe hromadnej rezervácie upravený v článku 2 písm. D bod 2.20. VOP.
 • V pokladnici MsKS je možná platba týmito druhmi platobných kariet: MAESTRO, VISA. Platbu kartou je potrebné nahlásiť vopred.
 • V pokladnici MsKS je možná platba kultúrnymi poukazmi vydanými Ministerstvom kultúry SR. Túto možnosť majú zákazníci počas otváracích hodín pokladnice uvedených na www.mskskomarno.sk.
 • Nárok na vystavenie daňového dokladu vzniká po úhrade vstupeniek zakúpených v pokladnici MsKS na vyžiadanie klienta.
 • V prípade, ak vstupenky boli objednané prostredníctvom e-mailu ticket@mskskomarno.sk (alebo na iných e-mailových kontaktoch Obchodného oddelenia) podľa bodu 2.10. písm. c. VOP a/alebo na základe písomnej Záväznej objednávky podľa článku 2 písm. D bod iii. VOP, budú odoslané na adresu zákazníka do piatich dní po ich uhradení formou pošty príp. elektronickou formou na e-mail zákazníka (Hometicket). V prípade zaslanie Vstupeniek poštou si MsKS účtuje poplatok za poštovné a balné. Ak zákazník o zaslanie vstupeniek nepožiada, budú mu, po ich úhrade, k dispozícii v pokladnici MsKS, kde si ich osobne vyzdvihne v termíne podľa dohody.
 • Zakúpené vstupenky prostredníctvom predajnej siete zmluvných predajcov sa prioritne riadia všeobecnými obchodnými podmienkami daného zmluvného predajcu.
 • Ak nedôjde k zrušeniu predstavenia alebo ak v prípade zmeny predstavenia, majiteľ vstupenky nevyužije poskytnuté náhradné predstavenie MsKS, zakúpené vstupenky nie je možné stornovať/vrátiť. Rovnako aj vystavené faktúry na základe Záväznej objednávky nie je možné stornovať.
 • MsKS môže poskytnúť zľavy podľa článku 2 písm. D bod 2.21. týchto VOP pri predaji vstupeniek výlučne osobne v pokladnici MsKS.

2.19. Prostredníctvom internetového portálu

 • Návštevník portálu MsKS môže využívať služby súvisiace so zakúpením vstupeniek na vybrané podujatia zverejnené na webovom sídle www.mskskomarno.sk.
 • Návštevník portálu si môže zakúpiť maximálne 10 vstupeniek na podujatie, čas na vykonanie/dokončenie nákupu vstupenky (po ich výbere) je 10 minút. Potvrdenie o zakúpení a zakúpené vstupenky (Hometickety) sa zasielajú automaticky na e-mailovú adresu, ktorú zadal návštevník portálu počas kúpy vstupenky na konkrétne podujatie.
 • Návštevník portálu musí vyplniť formulár pričom kľúčový je e-mail nakoľko po úspešnom zaplatení mu budú e-mailom zaslané Hometickety.
 • Platba za predaj vstupeniek online prebieha prostredníctvom služby platobnej brány GOPAY, ktorá umožňuje návštevníkovi portálu zaplatiť za vstupenky platobnou kartou VISA, MAESTRO. Pri platbe systém návštevníka portálu presmeruje na platobný portál GOPAY, ktorý finančnú transakciu ďalej realizuje.
 • Po uskutočnení platby za vstupenku (poukázaní sumy na účet MsKS) systém automaticky zasiela na e-mailovú adresu návštevníka, ktorý si zakúpil vstupenku, vstupenku v elektronickej forme (súbor vo formáte PDF). Návštevník sa stáva majiteľom vstupenky v okamihu doručenia vstupenky v elektronickej forme na ním uvedený e-mail. Majiteľ vstupenky si môže vstupenku v elektronickej forme vytlačiť na tlačiarni spôsobilej tlačiť na formát papiera A4.
 • Vstupenka slúži ako doklad o jej zakúpení. Ak záujemca (majiteľ vstupenky) požaduje iný doklad ako je Vstupenka, je potrebné kontaktovať obchodné oddelenie pred zakúpením vstupenky.
 • Každá vstupenka zakúpená prostredníctvom portálu MsKS obsahuje jedinečný identifikačný QR kód. Každú vstupenku možno použiť len raz. Systém eviduje vydané vstupenky podľa identifikačných kódov.
 • MsKS je povinné pri predložení ešte nepoužitej vstupenky s platným identifikačným kódom umožniť majiteľovi vstupenky prístup na podujatie podľa údajov na vstupenke v zmysle podmienok návštevy podujatia, ktoré zverejňuje MsKS na svojom webovom sídle.
 • Podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku majiteľ vstupenky, ktorý využil službu kúpy vstupenky na vybrané podujatie cez portál www.mskskomarno.sk nemôže odstúpiť od kúpy vstupenky. Vstupenka na podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa MsKS zaväzuje poskytnúť majiteľovi vstupenky službu na voľný čas, t. j. podujatie, v dohodnutom čase, resp. lehote konania.

2.20. Hromadný predaj vstupeniek

 • Vstupenky možno predávať aj hromadnému odberateľovi. Pod hromadným odberateľom sa rozumie taký odberateľ, ktorý uskutoční jednorazové zakúpenie viac ako 10 ks vstupeniek na jedno predstavenie (ďalej len „hromadná objednávka“).
 • Hromadný odberateľ je povinný uskutočniť objednávku vstupeniek prostredníctvom správy zaslanej na e-mail ticket@mskskomarno.sk alebo na niektorý z emailových kontaktov Obchodného oddelenia MsKS, uvedených na www.mskskomarno.sk. Následne mu bude pracovníkom Obchodného oddelenia MsKS zaslaný formulár Záväznej objednávky alebo priamo potvrdenie prijatia objednávky a faktúra.
 • Všetky doručené hromadné objednávky sú záväzné na základe vyplnenia a zaslania formuláru Záväzná objednávka.
 • Úhrada hromadných objednávok ja možná na základe vystavenej faktúry (prevodom) alebo Záväznej objednávky (v pokladnici MsKS), najneskôr 2 týždne po vyhotovení faktúry alebo Záväznej objednávky (ak nebolo dohodnuté inak).
 • Hromadnú objednávku je možné vyplatiť aj kultúrnymi poukazmi a to výlučne osobne v pokladnici MsKS počas otváracích hodín pokladnice MsKS.
 • Úhrada hromadnej objednávky musí byť vykonaná do termínu dohodnutého s pracovníkom obchodného oddelenia. V prípade, ak úhrada nebude vykonaná podľa prvej vety tohto odseku, je MsKS oprávnené objednávku zrušiť a umožniť predaj vstupeniek v predajnom systéme pre verejnosť.
 • Po potvrdení hromadnej objednávky, Záväznej objednávky príp. vystavení faktúry (a jej zaplatení), nie je možné túto objednávku meniť v rámci počtu vstupeniek na nižší počet.
 • Vstupenky zakúpené hromadným odberateľom, ktorý si zakúpil viac ako 10 vstupeniek na jedno predstavenie je možné vrátiť, len v prípade ak odberateľ uhradí MsKS nasledovný storno poplatok z celkovej hodnoty zakúpených vstupeniek:
 • vrátenie menej ako 30 dní pred termínom predstavenia 10% z hodnoty zakúpených vstupeniek
 • vrátenie menej ako 21 dní pred termínom predstavenia 30% z hodnoty zakúpených vstupeniek
 • vrátenie menej ako 14 dní pred termínom predstavenia 50% z hodnoty zakúpených vstupeniek
 • vrátenie menej ako 7 dní pred termínom predstavenia 70% z hodnoty zakúpených vstupeniek
 • vrátenie menej ako 3 dni pred termínom predstavenia 100% z hodnoty zakúpených vstupeniek
 • Na hromadnú objednávku je možné uplatniť si zľavu iba na predajnom mieste podľa bodu 2.10. písm. a):
 • Študentskú - držitelia ISIC/ITIC/EURO 26
 • ŤZP a dôchodcovskú – je potrebné zaslať potvrdenie, ktoré musí obsahovať názov a adresu združenia, menný zoznam návštevníkov a sprievodu, podpis a pečiatku združenie alebo poslať kópie preukazov, ktoré oprávňujú na poskytnutie zľavy,
 • Inú zľavu v zmysle rozhodnutia obchodného riaditeľa MsKS
 • Ak na strane hromadného odberateľa, ktorý uhradil cenu za vstupenky, nastane udalosť vyššej moci podľa bodu 2.20. písm. l) VOP, hromadný odberateľ nemá nárok na vrátenie ceny za vstupenky. Hromadný odberateľ má nárok na účasť na náhradnom predstavení z programu MsKS podľa výberu v zmysle dohody s MsKS. Výber predstavenia je hromadný odberateľ povinný si s MsKS dohodnúť do 7 dní odo dňa konania pôvodného predstavenia. Nárok hromadného odberateľa na účasť na náhradnom predstavení zaniká márnym uplynutím lehoty na oznámenie výberu náhradného predstavenia.
 • Ak v čase, kedy nastala udalosť vyššej moci podľa bodu 2.20. písm. l) VOP, cena za vstupenky nebola hromadným odberateľom uhradená, v dôsledku udalosti vyššej moci sa nárok MsKS na úhradu ceny za vstupenky považuje za zaniknutý.
 • Za vyššiu moc sa považuje akákoľvek mimoriadna, nepredvídateľná alebo neodvrátiteľná udalosť, ktorá nastane mimo vôle hromadného odberateľa a znemožní mu účasť na predstavení, napríklad uzatvorenie hromadného odberateľa z dôvodu šírenia chrípkovej alebo inej epidémie, účasť hromadného odberateľa na dopravnej nehode počas cesty na predstavenie, účasť hromadného odberateľa v dopravnej zápche na trase na predstavenie, a pod. Hromadný odberateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť MsKS udalosť vyššej moci a hodnoverným spôsobom preukázať jej existenciu.

2.21. Zľava zo vstupeniek

 • Zákazník má právo uplatniť si zľavu z cien vstupeniek na vybrané repertoárové predstavenia výlučne osobne v pokladniciach MsKS, pokiaľ spĺňa podmienky na jej poskytnutie.
 • Pred zakúpením zľavnenej vstupenky je zákazník povinný sa preukázať pre uplatnenie zľavy príslušným dokladom, prípadne ak nie je z predloženého dokladu zrejmé, že ide o osobu oprávnenú na zľavu, aj kombináciou dokladov (napr. potvrdenie o návšteve školy spolu s občianskym preukazom a pod.). Bez príslušnej legitimácie a preukázania nároku na zľavu nebude zľavnená vstupenka predaná. Predloženie príslušných dokladov pre uplatnenie zľavy je dobrovoľné a zahŕňa súhlas dotknutej osoby s predložením takéhoto dokladu a slúži výlučne na preukázanie nároku na uplatnenie zľavy. Príslušným dokladom sa rozumie originál týchto dokladov:
 • karta Euro<26, ISIC, ITIC,
 • preukaz ZŤP, preukaz ZŤPS,
 • na uplatnenie zľavy pre dôchodcov od 62 rokov je potrebné sa preukázať dokladom preukazujúcim vek alebo status konkrétnej osoby, ktorej vstupenka so zľavou má byť vydaná a ktorá si zľavu uplatňuje s fotografiou predmetnej osoby, napr. platný občiansky preukaz.
 • Zľavy nie je možné kumulovať, kombinovať a spájať navzájom, ako ani s inými zľavami, ani ich uplatniť na predstavenia so zvýhodneným vstupným (verejné generálky, predpremiéry, premiéry, derniéry a iné), ak nie je ustanovené inak.

Článok 3

PORTÁL MsKS

3.1. MsKS zabezpečuje prevádzku portálu www.mskskomarno.sk 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

3.2. Na podporu komunikácie s návštevníkom portálu MsKS ako prevádzkovateľ portálu zriadilo e-mailovú adresu ticket@mskskomarno.sk, prostredníctvom ktorej je možné nahlásiť problémy týkajúce sa prevádzky portálu MsKS a služieb, ktoré poskytuje. Každý nahlásený problém je riešený počas pracovných dní v čase od 12.00 – 16.00 hod. Návštevník portálu MsKS je informovaný o stave a spôsobe riešenia evidovaných problémov, ktoré nahlásil.

3.3. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo na dočasnú odstávku portálu MsKS počas lehoty nevyhnutnej na technickú údržbu. Dočasná odstávka portálu bude oznámená na úvodnej stránke portálu minimálne 24 hodín pred začiatkom plánovanej technickej údržby.

3.4. Návštevník portálu je povinný používať služby portálu tak, aby nenarúšal jeho fungovanie a v súlade s pokynmi, ktoré sú zverejnené na portáli.

3.5. Šírenie akéhokoľvek obsahu portálu MsKS bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa portálu je zakázané. Obsah portálu je chránený ustanoveniami autorského zákona.

3.6. MsKS pravidelne aktualizuje zoznam podujatí a zverejňuje aj informácie o pripravovaných podujatiach vo svojej pôsobnosti spravidla 30 dní pred ich uskutočnením.

3.7. Informácia o podujatí zverejnenom na portáli MsKS obsahuje tieto údaje:

 • názov podujatia,
 • informácie o podujatí,
 • začiatok podujatia,
 • miesto konania podujatia,
 • výška ceny vstupného

3.8. Za obsah informácií, ktoré sú zverejnené na portáli MsKS, zodpovedá MsKS.

Článok 4

ZMENA A ZRUŠENIE PREDSTAVENIA

4.1. MsKS si VYHRADZUJE právo na zmenu alebo zrušenie predstavenia.

4.2. O zrušení a zmene programu predstavenia informuje MsKS prostredníctvom svojej webovej stránky www.mskskomarno.sk , oznamom v pokladnici MsKS, zaslaním notifikácie na e-mailovú adresu návštevníka alebo telefonicky za predpokladu, že má k dispozícii potrebné kontaktné údaje.

4.3. V prípade, ak sa predstavenie neodohrá z dôvodu spôsobeného MsKS (zrušenie predstavenia alebo zmena programu;

 • lístky podľa bodu 1.1. písm a), tj. vstupenky zakúpené v pokladnici MsKS je možné doniesť/predložiť do pokladnice MsKS (neporušenú vstupenku), do 10 pracovných dní od termínu plánovaného predstavenia a finančné prostriedky budú refundované v plnej výške v hotovosti. O vrátenie vstupného v lehote ustanovenej v tomto odseku je možné požiadať osobne v pokladnici MsKS, e-mailom na adresu ticket@mskskomarno.sk alebo písomne korešpon. Adresa: Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho – Egressy Béni Városi Művelődési Központ, so sídlom Hlavná č. 1., 94501 Komárno s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC), pričom je potrebné k žiadosti priložiť neporušené vstupenky (resp. ich scan) na refundáciu.
 • vstupenky zakúpené podľa bodu 1.1. písm. b) online cez www.mskskomarno.sk budú automaticky stornované a finančné prostriedky refundované cez platobnú bránu tzn. vrátené na účet, z ktorého boli uhradené.

4.4. V prípade zrušenia predstavenia, v deň plánovaného odohrania, a zmeny predstavenia náhradným predstavením, je zákazníkovi ponúknutá možnosť navštíviť náhradné predstavenie. V prípade akceptácie zmeny zákazníkom, zakúpené vstupenky platia na náhradné predstavenie. Ak zákazník v prípade zmeny predstavenia navštívi náhradné predstavenie, stráca nárok na vrátenie vstupného, ako aj na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným predstavením príp. na inú náhradu (napr. občerstvenie v MsKS, cestovné náhrady, ubytovanie, dodanie vstupeniek a pod.; netýka sa doplnkovej služby podľa VOP k doplnkovým službám).

4.5. Ak zákazník nesúhlasí s titulom náhradného predstavenia a možnosť návštevy náhradného predstavenia nevyužije, má právo vrátiť nepoužité vstupenky v lehote podľa tohto článku 4 ods. 5 týchto VOP, pričom peniaze mu budú refundované v plnej výške.

Článok 5

VZÁJOMNÉ PRÁVA A POVINNOSTI MAJITEĽA VSTUPENKY A MsKS

A. PRÁVA A POVINNOSTI MAJITEĽA VSTUPENKY

5.1. Majiteľ vstupenky je povinný skontrolovať si vstupenku a údaje na nej ihneď po jej obdržaní a prípadné vady (napr.: vstupenky s nečitateľným textom alebo bez uvedenia miesta sedenia; netýka sa v prípade voľného sedenia) bezodkladne reklamovať.

5.2. Podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov MsKS, majiteľ vstupenky, ktorý využil službu kúpy vstupenky na vybrané podujatie cez portál/online nákup, nemôže odstúpiť od kúpy vstupenky. Vstupenka na podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa MsKS zaväzuje poskytnúť majiteľovi vstupenky službu na voľný čas, t.j. podujatie, v dohodnutom čase, resp. lehote konania.

5.3. Kúpou vstupenky majiteľ vstupenky berie na vedomie, že:

 • vstup do hľadiska po začiatku predstavenia nie je povolený
 • vstup do hľadiska je zakázaný s batohmi, dáždnikmi a s príručnou batožinou (okrem dámskych kabeliek)
 • vstup do hľadiska je zakázaný osobám v kabátoch, bundách, kožuchoch a v mimoriadne znečistenom odeve
 • počas predstavenia je zakázaná konzumácia nápojov a jedál, používanie audiovizuálnych zariadení a mobilných telefónov
 • je zakázané rušiť predstavenie, jeho priebeh, účinkujúcich umelcov pri realizácii predstavenia, ako aj rušiť iných návštevníkov pred alebo počas predstavenia v priestoroch budovy MsKS, najmä avšak nielen hlasným rušením predstavenia, zvonením mobilného telefónu, nedôstojným a neprístojným správaním alebo iným rušivým konaním zo strany zákazníka pred alebo počas predstavenia
 • je zakázaný vstup na predstavenie zákazníkom v stave (najmä avšak nielen pod vplyvom návykových, omamných alebo psychotropných látok, prípadne v inom nevhodnom stave), v akom bude rušiť predstavenie alebo ak existuje dôvodná obava, že bude rušiť predstavenie, jeho priebeh alebo iných zákazníkov v neprimeranom rozsahu
 • je zakázané správanie zákazníkov a návštevníkov v rozpore s dobrými mravmi a/alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj správanie, ktoré zasahuje alebo je dôvodná obava, že by mohlo zasiahnuť do práv a oprávnených záujmov, ako aj cti a dôstojnosti iných zákazníkov alebo návštevníkov, zamestnancov MsKS, účinkujúcich umelcov ako aj iných osôb
 • počas predstavenia nie je vhodné používať mobilné telefóny
 • fotografovanie a výroba audio- a videozáznamu predstavenia sú prísne zakázané.

5.4. V prípade nedodržania alebo porušenia podmienok podľa článku 5 písm. A bodu 5.3. VOP je oprávnený príslušný zamestnanec MsKS alebo osoba poverená zo strany MsKS, nevpustiť zákazníka na predmetné predstavenie, prípadne v závislosti od závažnosti porušenia mu zamedziť v ďalšom porušovaní týchto podmienok, prípadne ho vyviesť z predstavenia. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá konaním majiteľa vstupenky vznikla MsKS.

5.5. Majiteľ vstupenky sa zaväzuje:

 • prevziať rezervované vstupenky v dohodnutom termíne,
 • zaplatiť za rezervované vstupenky dojednanú cenu v plnej výške,
 • uvádzať úplné, správne a pravdivé údaje.

B. PRÁVA A POVINNOSTI MsKS

5.6. MsKS sa zaväzuje:

 • 5.6. Umožniť majiteľovi vstupenky vyzdvihnúť si rezervované vstupenky v dohodnutom termíne, o čom je majiteľ vstupenky informovaný osobne, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
 • Bezodkladne informovať majiteľov vstupeniek prostredníctvom webovej stránky www.mskskomarno.sk a písomným oznamom v pokladnici MsKS o zmenách v programe podujatia alebo o jeho zrušení.

5.7. MsKS si vyhradzuje práva na využitie a manipuláciu kapacity hľadiska pre svoje potreby, pre potreby obchodného a iného charakteru.

Článok 6

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ŠKODU

6.1. MsKS v plnom rozsahu zodpovedá majiteľovi vstupenky za konanie podujatia, ako aj za plnenie všetkých práv, ktoré majiteľovi vstupenky na základe platných právnych predpisov prislúchajú.

6.2. Majiteľ vstupenky je oprávnený uplatniť všetky svoje práva, nároky, prípadné sťažnosti vyplývajúce z kúpy vstupenky (vrátane nárokov zo zodpovednosti za nedostatky, škodu a/alebo vzniknutú ujmu) priamo na adrese MsKS uvedenej na vstupenke.

6.3. MsKS zodpovedá za riadne a včasné vystavenie vstupenky a zaslanie Hometicketu na určenú e-mailovú adresu, ktorú návštevník zadal pri svojom online nákupe.

6.4. MsKS nenesie zodpovednosť:

 • za oneskorené dodanie objednaných vstupeniek zavinené poštou resp. expresnou zásielkovou službou alebo akéhokoľvek iného subjektu zabezpečujúceho prepravu vstupeniek, pokiaľ ich MsKS poskytol na prepravu včas, zodpovedá prepravca
 • za oneskorené dodanie objednaných vstupeniek zavinené majiteľom vstupenky, ktorý nerešpektuje podmienky dodania pošty
 • za nedodanie vstupeniek zavinené neúplným alebo nesprávnym zadaním údajov majiteľom vstupenky nevyhnutných k doručeniu vstupeniek
 • za poškodenie a stratu zásielky zavinené poštou resp. expresnou zásielkovou službou
 • za oneskorené prevzatie vstupeniek majiteľom vstupeniek na predajných miestach zmluvných predajcov alebo v pokladnici MsKS a tým oneskorený príchod na predstavenie
 • za nevyužitie vstupenky na predstavenie (napr. z dôvodu PN, dopravnej situácie a pod.)
 • za škodu spôsobenú nesprávnou vstupenkou v prípade, ak majiteľ vstupenky si vstupenku neskontroloval pri jej prevzatí na predajnom mieste
 • za stratu, krádež, poškodenie alebo zničenie vstupenky po ich dodaní objednávateľovi, pričom MsKS ani nemá povinnosť nahradiť cenu za takúto vstupenku alebo poskytnúť novú

Článok 7

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. MsKS v postavení prevádzkovateľa v rámci poskytovania služieb uvedených v týchto VOP spracúva osobné údaje. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné: Ochrana osobných údajov

Článok 8

ZABEZPEČENIE A ORGANIZÁCIA DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB K USPORIADANÉMU DIVADELNÉMU PREDSTAVENIU ALEBO INÉMU KULTÚRNEMU PODUJATIU

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

8.1. MsKS v súlade s účelom, pre ktorý bolo Ministerstvom kultúry SR zriadené, je oprávnené vykonávať alebo zabezpečovať doplnkové služby k hlavnému predmetu svojej činnosti, najmä poskytovanie alebo zabezpečovanie služieb v priestoroch MsKS v súvislosti s usporiadaním divadelného alebo iného kultúrneho podujatia , najmä zabezpečenie cateringových služieb pred alebo po podujatí, zabezpečenie prehliadky scnény a ostatných priestorov MsKS a ďalšie (ďalej len „doplnkové služby“).

8.2. Priestormi podľa článku 8 písm. A bodu 8.1. môžu byť: divadelná sála, konferenčná sála v hlavnej budove, foyer budovy, Dôstojnický pavilón, ako aj iné priestory určené MsKS.

8.3. Zmluva alebo objednávka, na základe ktorej sa poskytnutie priestorov a služieb uskutočňuje, musí mať písomnú formu a musí obsahovať formálne a vecné náležitosti (účel, doba užívania, cena a pod.)

8.4. Za užívanie priestorov MsKS je objednávateľ povinný zaplatiť odplatu na základe zmluvných podmienok.

8.5. Odplata za užívanie priestorov a služieb podľa článku 8 písm. A. bodu 8.4. musí byť pripísaná v prospech bankového účtu MsKS v súlade so zmluvnými podmienkami, alebo zaplatené v hotovosti na Ekonomickom oddelení MsKS. V prípade, že táto odplata nebude pripísaná na účet MsKS alebo zaplatené na Ekonomickom oddelení v stanovenom termíne, MsKS je oprávnené neposkytnúť svoje priestory, zariadenia, vybavenie a služby objednávateľovi bez akýchkoľvek nárokov na odškodnenie objednávateľa.

B. ZMLUVNÝ VZŤAH

8.6. Vznik zmluvy medzi MsKS a treťou osobou v takomto prípade vzniká zaslaním záväznej objednávky alebo na základe mailovej komunikácie. Objednávateľ je oprávnený zaslať svoju objednávku buď elektronicky na emailovú adresu: ticket@mskskomarno.sk alebo prostredníctvom pošty na adresu sídla MsKS. Záväzná objednávka musí obsahovať všetky potrebné náležitosti (IČO, DIČ, názov organizácie, fakturačná a poštová adresa, bankové spojenie) a ďalšie detailné požiadavky ako dátum akcie, titul, predstavenia, počet požadovaných vstupeniek (prípadne špecifikácia hľadiska/miest), spôsob platby a spôsob prevzatia vstupeniek, špecifikované požiadavky na catering a doplnkové služby, pričom samotná objednávka je návrhom na uzatvorenie Zmluvy.

8.7. Uzatvorením Zmluvy medzi MsKS a objednávateľom sa stávajú tieto VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú záväzné medzi zmluvnými stranami.

8.8. Objednávateľ zaslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním svojich osobných údajov MsKS v rozsahu meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo s cieľom fakturácie ním objednaných vecí. MsKS sa zaväzuje, že bude postupovať pri spracúvaní osobných údajov v súlade s ustanoveniami Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Na spracúvanie osobných údajov objednávateľa sa primerane vzťahuje článok 7 týchto VOP.

C. CENA A PODMIENKY

8.9. Konkrétna výška ceny, spôsob a termín jej platby bude dohodnutá v písomnej zmluve medzi zmluvnými stranami. Výška ceny bude dohodnutá v súlade s ustanovením § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. MsKS je oprávnené pri uzavretí zmluvy žiadať primeranú platbu vopred (záloh) alebo peňažnú záruku. Výška a termín platby vopred bude predmetom zmluvy.

8.10. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu v lehote resp. v lehotách ustanovených v zmluve. V prípade omeškania objednávateľa s peňažným plnením, je MsKS oprávnené požadovať od objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške úrokov z omeškania dohodnutých v zmluve. Pokiaľ, i napriek predchádzajúcej písomnej zmluve je objednávateľ v omeškaní s úhradou platby v termíne 7 dní pred poskytovaním doplnkovej služby, MsKS je oprávnené odstúpiť od zmluvy.

8.11. Pokiaľ došlo k zmene objednávky pred podujatím, MsKS vystaví na rozdiel ceny faktúru s uvedenou lehotou splatnosti. V prípade omeškania objednávateľa s platením konečnej ceny, sa aplikuje vyššie uvedená zmluvná pokuta.

8.12. Pokiaľ ide o zmenu objednávky, ktorá má za následok zníženie ceny za poskytnutie doplnkových služieb, MsKS sa zaväzuje v čo najkratšej dobe vrátiť rozdiel ceny.

8.13. Pokiaľ počas priebehu poskytovania doplnkovej služby dôjde k jej väčšiemu rozsahu ako bolo dohodnuté medzi zmluvnými stranami, MsKS po podujatí (najneskôr do 7 dní) vystaví na tento rozdiel dodatočnú faktúru s uvedenou lehotou splatnosti. V prípade omeškania objednávateľa s platením konečnej ceny, sa aplikuje článok 8 písm. C bodu 8.10. týchto VOP.

D. ZMENY V OBJEDNÁVKE

8.14. Objednávateľ je oprávnený vykonať zmeny v objednávke najneskôr do 1 mesiaca pred plánovaným termínom podujatia. Po tomto termíne je možné uskutočniť len zmeny v objednávke týkajúce sa väčšieho rozsahu objednaných služieb (napr.: doplnenie počtu osôb, doobjednanie kvetinovej výzdoby a podobne), pokiaľ takéto doobjednanie bude u subdodávateľov MsKS akceptované.

E. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.15. MsKS v súvislosti s usporiadaním podujatia a zabezpečením doplnkových služieb:

 • zabezpečí všetky potrebné profesionálne javiskové, svetelné a zvukové služby pre predstavenie, ako aj hľadisko pre určených návštevníkov objednávateľa
 • sprístupní dohodnuté priestory pre osoby určené objednávateľom s platnou vstupenkou (pozvánkou), v čase od 18:00 v deň predstavenia príp. v inom čase v zmysle zmluvy,
 • umožní objednávateľovi prehliadku objektu pred konaním podujatia,
 • zabezpečí požiarnu a uvádzaciu službu, vhodné prostredie po priestorovej a hygienickej stránke,
 • zabezpečí tlač vstupeniek na miesta s logom alebo inou textáciou objednávateľa,
 • zabezpečí na vlastné náklady autorské práva k podujatiu,
 • zabezpečí, aby pred podujatím, počas neho a po, mali prístup do priestorov MsKS len objednávateľ a ním určené osoby,
 • poskytne priestor na krátky príhovor na javisku pred podujatím.

8.16. MsKS v súvislosti s poskytovaním doplnkových služieb k usporiadanému podujatiu, sa zaväzuje:

 • poskytovať doplnkové služby riadne a včas, a to v rozsahu dohodnutom v zmluve,
 • poskytnúť objednávateľovi všetky relevantné informácie o službách a aktuálnych cenách služieb, ktoré sú predmetom zmluvy,
 • chrániť záujmy objednávateľa súvisiace s poskytovaním služieb, podľa uzavretej zmluvy a oznámiť mu všetky okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmenu jeho príkazov, resp. požiadaviek, zároveň dbať na to, aby jeho činnosť bola vo vzťahu k objednaným doplnkovým službám maximálne účelná a hospodárna.

8.17. Objednávateľ je povinný:

 • riadne a včas zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu,
 • poskytnúť včasné a kompletné informácie a podklady na zabezpečenie poskytnutia služieb v zmysle a za podmienok uvedených v zmluve,
 • bezodkladne informovať MsKS o prípadných zmenách pri objednávaní poskytovania služieb,
 • zdržať sa vyhotovovania zvukových a obrazových záznamov z podujatia,
 • zabezpečiť distribúciu pozvánok nim určeným osobám,
 • okamžite odstrániť po podujatí výstavné a ostatné propagačné predmety, pokiaľ boli prinesené. Ak objednávateľ toto opomenie a predmety ostanú v miestnosti MsKS, môže MsKS po dobu zotrvania predmetov účtovať podnájom za miestnosť. MsKS je oprávnený vykonať odstránenie a uskladnenie na účet objednávateľa bez toho, že by mu z toho vznikla zmluva o úschove. Objednávateľ je povinný zaplatiť MsKS škodu vzniknutú nahromadením zanechaných predmetov,
 • písomne oznámiť MsKS najneskôr 14 dní pred plánovaným termínom poskytnutia priestorov a služieb svoje kompletné technické požiadavky na vybavenie a ozvučenie sály.

F. DOBA TRVANIA ZMLUVY

8.18. Zmluva medzi zmluvnými stranami je uzatvorená na dobu určitú, a to do splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán.

8.19. Zmluva zaniká:

 • uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená,
 • písomnou dohodou zmluvných strán,
 • odstúpením a zaplatením odstupného podľa čl. 8 písm. G týchto VOP.

G. ZRUŠENIE ZMLUVY A ODSTUPNÉ

8.20. Objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť pred uskutočnením podujatia, s ktorým je spojená objednaná doplnková služba, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia MsKS alebo osobne v sídle MsKS a zaplatením odstupného (storno poplatok) z celkovej dohodnutej sumy:

 • 40% z celkovej ceny, ak objednávateľ odstúpi v lehote menej ako 8 týždňov pred plánovanou akciou,
 • 60% z celkovej ceny, ak objednávateľ odstúpi v lehote menej ako 6 týždňov pred plánovanou akciou,
 • 80% z celkovej ceny, ak objednávateľ odstúpi v lehote menej ako 4 týždne pred plánovanou akciou,
 • 100% z celkovej ceny, ak objednávateľ odstúpi v lehote menej ako 3 týždne pred plánovanou akciou.

8.21. Zmluva zanikne dňom zaplatenia odstupného.

H. ODMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI MsKS ZA VADY A ŠKODY

8.22. MsKS nie je zodpovedná za porušenie záväzkov vyplývajúcich jej zo zmluvy (napr.: zrušenie predstavenia), ktoré sú spôsobené v dôsledku nepredvídateľnej a neodvrátiteľnej udalosti alebo zásahom vyššej moci (napr.: choroba herca, požiar, potopa a iná prírodná katastrofa).

8.23. V tomto prípade, pokiaľ je to možné od MsKS spravodlivo očakávať, zabezpečenie služieb, ktoré je zmluvou zaviazaná, MsKS zabezpečí všetky podmienky tak, aby bolo možné zabezpečiť služby, na ktoré je zmluvou zaviazané, v termíne v stanovenom zmluvou (zabezpečí alternujúceho účinkujúceho alebo náhradné divadelné predstavenie obdobného žánru a podobne).

8.24. V opačnom prípade, MsKS ponúkne objednávateľovi náhradný, vzájomne výhodný termín uskutočnenia podujatia spolu s doplnkovými službami a v prípade, že nedôjde k vzájomnému konsenzu zmluvných strán na novom termíne, MsKS vráti zaplatenú cenu do 12 dní od dňa vzniku danej situácie.

Článok 9

NÁJOM A VYPOŽIČIAVANIE KROJOV, REKVIZÍT, TECHNICKÝCH ZARIADENÍ, MIESTNOSTÍ

A. ÚVODNÉ USTANOVENIA

9.1. Predmetom tejto časti VOP je úprava práv a povinností zmluvných strán pri prenechávaní:

 • krojov,
 • rekvizít,
 • technických zariadení
 • miestností (ďalej spolu „predmet zmluvy“) v závislosti od postavenia MsKS vo vzťahu k danej veci do
 • nájmu,
 • podnájmu alebo
 • výpožičky,

B. PREDMET ZMLUVY

9.2. MsKS prenecháva užívateľovi veci, ktoré sú v jeho vlastníctve alebo nájme na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej v súlade s § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka alebo podnájomnej zmluvy uzatvorenej v súlade s § 666 Občianskeho zákonníka alebo uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Z. z. o nájme a podnájme nebytových priestorov. MsKS na tieto účely prehlasuje, že je oprávnené dať prenajaté veci do podnájmu.

9.3. Nájomná zmluva a zmluva o výpožičke podľa predchádzajúceho odseku sa v nasledovnom texte VOP označujú ako „zmluva“.

9.4. Vznik zmluvy medzi MsKS a užívateľom v takomto prípade vzniká zaslaním záväznej objednávky užívateľom a jej prijatím. Užívateľ je oprávnený zaslať svoju objednávku buď elektronicky na emailovú adresu: sekretariat@mskskomarno.sk alebo prostredníctvom pošty na adresu sídla MsKS. Záväzná objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy. Prijatie záväznej objednávky MsKS potvrdí vo forme, v akej mu bola doručená, pokiaľ si objednávateľ (po uzavretí zmluvy užívateľ) v písomnej objednávke nevyhradil iný spôsob jej potvrdenia.

9.5. Uzatvorením zmluvy medzi MsKS a užívateľom sa stávajú VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú záväzné medzi zmluvnými stranami.

9.6. Užívateľ zaslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním svojich osobných údajov MsKS v rozsahu meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo s cieľom fakturácie ním objednaných vecí. MsKS sa zaväzuje, že bude postupovať pri spracúvaní osobných údajov v súlade s ustanoveniami Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Na spracúvanie osobných údajov objednávateľa sa primerane vzťahuje článok 7 týchto VOP.

C. NÁJOMNÉ, PLATOBNÉ PODMIENKY

9.7. Za prenechanie veci je užívateľ povinný zaplatiť dohodnutú cenu v zmluve. Cena za prenechanie vecí, ktoré má MsKS v správe, sa určuje v súlade s trhovými podmienkami v zmysle ust. § 13 Zákona č. 278/1993 Z. z. Úhrada za prenechanie veci musí byť buď pripísaná v prospech bankového účtu MsKS na základe zmluvných podmienok, buď zaplatená na Ekonomickom oddelení MsKS v hotovosti. V prípade, že táto úhrada nebude pripísaná na účet MsKS alebo zaplatená v hotovosti v stanovenom termíne, MsKS je oprávnené neposkytnúť vec bez akýchkoľvek nárokov na odškodnenie užívateľa.

9.8. V prípade prenechania veci do dlhodobého užívania, je MsKS oprávnená po uplynutí každého roku trvania zmluvy upraviť výšku dohodnutej ceny o inflácii zistenú Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok. Úpravu ceny oznámi MsKS písomne druhej strane. Upravenú cenu je druhá zmluvná strana povinná akceptovať a platiť od okamihu, kedy sa stane splatným peňažné plnenie nasledujúce po doručení oznámenia o úprave výšky úhrady za prenechanie veci do užívania.

9.9. Akékoľvek jednostranné zadržanie, započítanie, alebo zníženie platobných záväzkov užívateľa voči MsKS nie je povolené, s výnimkou zákonných dôvodov.

9.10. V prípade omeškania užívateľa s peňažným plnením je MsKS oprávnená požadovať od užívateľa zaplatenie zmluvnej pokuty a úroky z omeškania vo výške dohodnutej v zmluve. Výška zmluvnej pokuty sa rovná výške úrokov z omeškania dohodnutých v zmluve.

D. DOBA TRVANIA ZMLUVY

9.11. Zmluva medzi MsKS a užívateľom je uzatvorená na dobu určitú, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

9.12. Zmluvný vzťah zaniká v prípadoch stanovených VOP, a to najmä písomnou dohodou zmluvných strán, alebo písomným odstúpením od Zmluvy a zničením veci.

9.13. Porušenie ustanovení týchto VOP užívateľom je porušením povinností vyplývajúcich zo zmluvy s MsKS a môže byť dôvodom na okamžité vrátenie poskytnutého predmetu zmluvy.

9.13. MsKS je oprávnené odstúpiť od zmluvy:

 • v prípade omeškania užívateľa s platbou nájomného alebo akéhokoľvek iného peňažného záväzku po dobu dlhšiu ako 15 dní,
 • v prípade vzniku dôvodného podozrenia na neoprávnené nakladanie s prenechanou vecou, a to i napriek predchádzajúcej písomnej výzve MsKS s poskytnutou primeranou lehotou na odstránenie neoprávneného nakladania s vecou. Za neoprávnené nakladanie sa na účely týchto VOP rozumie najmä užívanie veci v rozpore s účelom dohodnutým v zmluve alebo prenechanie veci do podnájmu tretej osoby,
 • v prípade vykonania zmien na prenechanej veci bez súhlasu MsKS, v dôsledku ktorých hrozí na prenechanej veci značná škoda; hrozba značnej škody sa rozumie škoda, ktorá môže vzniknúť v hodnote najmenej 100 EUR,
 • v prípade pretrvávajúceho porušenia povinností a záväzkov vyplývajúcich z VOP, a to i napriek predchádzajúcej písomnej výzve MsKS s poskytnutou primeranou lehotou na odstránenie vytýkaného porušenia.

9.14. Užívateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:

 • MsKS neodovzdalo predmet zmluvy v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste s výnimkou nezjednalo nápravu tohto stavu ani v dodatočnej primeranej lehote,
 • MsKS odovzdalo užívateľovi predmet zmluvy v stave nespôsobilom na dohodnuté alebo obvyklé užívanie, alebo ak sa predmet zmluvy stane neskôr – bez toho, aby užívateľ porušil svoju povinnosť – nespôsobilým na dohodnuté alebo obvyklé užívanie, ak sa stane neupotrebiteľným alebo ak sa užívateľovi odníme taká časť z predmetu zmluvy, ktorou sa zmarí účel zmluvy.

9.15. Odstúpenie od zmluvy musí zmluvná strana urobiť písomne a doručiť ho druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.

9.16. V prípade skončenia alebo zániku zmluvy je užívateľ povinný bez zbytočného odkladu (najneskôr v deň skončenia alebo zániku zmluvy) vrátiť prenechanú vec MsKS. V opačnom prípade je užívateľ povinný zaplatiť MsKS zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý začatý deň omeškania s vrátením predmetu zmluvy.

E. ODOVZDANIE A STAROSTLIVOSŤ O PREDMET ZMLUVY

9.17. MsKS sa na tieto účely zaväzuje:

 • odovzdať a prenechať predmet zmluvy užívateľovi na čas dohodnutý v zmluve a v stave spôsobilom na využitie v súlade s účelom dohodnutým v zmluve,
 • zabezpečiť užívateľovi riadne a nerušené užívanie predmetu zmluvy.

9.18. Užívateľ je povinný prevziať predmet zmluvy bez omeškania v dohodnutý deň a na dohodnutom mieste.

9.19. Prevzatie predmetu zmluvy podľa predchádzajúceho odseku sa uskutoční vždy na základe preberacieho protokolu, v ktorom budú presne špecifikované jednotlivé majetkové podstaty, ktoré sa odovzdávajú do užívania druhej zmluvnej strane. Preberací protokol podpíšu pri prevzatí obe zmluvné strany.

9.20. Užívateľ podpisom preberacieho protokolu potvrdzuje, že prenechané veci nemajú žiadne vady, a že boli odovzdané v riadnom stave.

9.21. Užívateľ je povinný odo dňa prevzatia veci až do jej vrátenia, nakladať s vecou s odbornou starostlivosťou. Na tieto účely poskytne MsKS technické informácie k údržbe danej veci. Užívateľ hradí všetky náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s užívaním veci, najmä náklady súvisiace s jej prevzatím, vrátením a užívaním.

9.22. Užívateľ je zároveň povinný vec chrániť pred poškodením, stratou alebo zničením, a najneskôr ku dňu skončenia zmluvy ju odovzdať MsKS v stave v akom ho prevzal, resp. v stave zodpovedajúcom bežnému opotrebeniu.

9.23. Ak na veci vznikne škoda, užívateľ je povinný oznámiť MsKS okolnosti vzniku škody a jej rozsah bez zbytočného odkladu a poskytnúť MsKS súčinnosť pri odstránení škody. V prípade, ak škodu na veci spôsobil užívateľ vlastnou činnosťou (úmyselne alebo z nedbanlivosti) je povinný odstrániť škodu na vlastné náklady bez nároku na ich náhradu.

9.24. Každé právne alebo faktické nakladanie s predmetom zmluvy je bez písomného súhlasu MsKS neprípustné. Druhá zmluvná strana nesmie nechať predmet zmluvy do užívania tretej osobe. Porušenie tejto povinnosti sa považuje je dôvodom pre odstúpenie od zmluvy.

9.25. Akékoľvek zhodnotenie predmetu zmluvy však musí byť vopred oznámené a odsúhlasené MsKS. V prípade, ak užívateľ neoznámil MsKS zamýšľané zhodnotenie predmetu zmluvy a zároveň MsKS neodsúhlasilo, že bude niesť náklady na zhodnotenie, nemá užívateľ v takomto prípade nárok na úhradu nákladov zhodnotenia zo strany MsKS.

9.26. Užívateľ je povinný kedykoľvek, avšak po predchádzajúcej dohode o čase a termíne, umožniť poverenej osobe MsKS prístup k predmetu zmluvy za účelom preskúmania stavu veci.

9.27. Užívateľ je oprávnený užívať predmet zmluvy v súlade so zmluvou a na účel, na ktorý je určený. Zmena dohodnutého užívania predmetu zmluvy si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas MsKS.

Článok 10

SPOLOČNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA K JEDNOTLIVÝM VOP

10.1. Osoba využívajúca služby MsKS môže v prípade potreby kontaktovať príslušných zamestnancov MsKS:

 • osobne,
 • v pokladnici MsKS počas otváracích hodín,
 • emailom: sekretariat@msksmkomarno.sk
 • na telefónnom čísle: 035 / 7714155

10.2. Právne vzťahy medzi MsKS a osobou využívajúcou služby MsKS neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a osobitnými právnymi predpismi upravujúcimi postavenie majiteľa vstupeniek a užívateľov ako spotrebiteľov.

10.3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.01.2020, pričom ich zmena zo strany MsKS je vyhradená. Zmena VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú osobám využívajúcim služby MsKS oznámené elektronicky ich zverejnením na internetovom portály MsKS a prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na známu elektronickú adresu.

10.4. Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na internetovom portáli MsKS, tj. www.mskskomarno.sk a v tlačenej podobe sú k dispozícii na adrese sídla MsKS.

10.5. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi MsKS a osobou využívajúcou služby MsKS, a ktoré sa nepodarí prednostne vyriešiť zmierom alebo dohodou, budú s konečnou platnosťou riešené pred príslušným súdom v Slovenskej republike podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, ktorého vecná a miestna príslušnosť sa určí v súlade s platnými Právnymi predpismi.

Článok 11

USMERNENIE NA VSTUP IMOBILNÝCH NÁVŠTEVNÍKOV DO MsKS

10.6. Z dôvodu zabezpečenia bezproblémového vstupu imobilného majiteľa vstupenky a jeho sprievodcu na podujatie je potrebný príchod najneskôr 15 min pred predstavením. Na túto skutočnosť je zákazníka povinná upozorniť pokladníčka.

10.7. Vstup do budovy je umožnený zo zadnej strany budovy, kde je možnosť cez škimý prístup pomocou službu konajúcim pracovníkom príp. riadiť sa inštrukciami od pracovníka MsKS.

10.8. Umiestnenie imobilného majiteľa vstupenky a jeho sprievodcu je nasledovné: Ak technická stránka predstavenia neurčuje inak, pre imobilného majiteľa vstupenky je vyhradená bezbariérová lóža (max 4 vozíčkari + 4 sprievodcovia).