Správy 2023.11.11.

Informácia pre návštevníkov Mestského kultúrneho strediska Béni Egressyho:

V priestoroch Mestského kultúrneho strediska sa realizuje projekt cielený na podporu udržateľnosti a odolnosti našej kultúrnej inštitúcie.

Projekt je spolufinancovaný prostredníctvom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ( v zastúpení Ministerstva kultúry SR) ako riadiaceho orgán pre Integrovaný regionálny operačný program.

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Kód projektu: 302071BSH3
Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 179 326,37EUR
Výška nenávratného finančného príspevku: 170 360,05 EUR

Realizácia projektu umožňuje modernizáciu materiálno-technického a technologického
vybavenia MsKS, a to:

- Kompletnú renováciu pódia
- Obnovu svetelného parku
- Obnova zvukovej techniky
- Modernizáciu šatní a miestností za javiskom
- Výmena hlavných vchodových dverí na bezdotykové

Dátum ukončenia modernizácie a všetkých aktivít projektu: 31.12.2023