Festivaly

NKM 2020 hu

Súčasný hudobný život na Slovensku, a to platí aj pre oblasti obývané maďarským obyvateľstvom je charakteristický tým, ževo veľkej miere je podporovaná ľudová, populárna hudba a džez. Pre uvedené okruhy sa uskutočňujú rôzne súťaže, prehliadky, prípadne sólové vystúpenia, no akosi sa zabúda na komornú hudbu, hoci práve takéto spoločné muzicírovanie tvorí základ hudobného umenia. Z toho dôvodu sa v Komárne pripravuje už 25. ročník Majstrovských kurzov pre študentov základných umeleckých škôl, konzervatórií, mladých členov komorných orchestrov a sólistov Južného Slovenska - formou týždenného workshopu.

Lektorský team tvoria umelci maďarskej národnosti a ich cieľom je šírenie a popularizácia maďarskej vážnej hudby. Majstrovský kurz každoročne vrcholí spoločným koncertom pre širokú verejnosť v nádhernej koncertnej sále Dôstojníckeho pavilónu. Za miesto konania bolo vybrané Komárno a toho dôvodu, že samotné mesto má v tejto oblasti svoje tradície, je obývané prevažne obyvateľmi maďarskej národnosti, má vynikajúcu Základnú umeleckú školu, a základná zostava lektorského tímu - dnes už profesionálni umelci, pedagógovia pochádzajú z mesta. V rámci majstrovských kurzov, ktorých sa zúčastňujú absolventi konzervatória, vysokej školy múzických umení, prípadne súčasní absolventi, majú možnosť ďalšieho umeleckého rozvoja na vysokej úrovni.

V kurzoch vyučujú významní a uznávaní umelci vážnej hudby. Majstrovské kurzy sa zameriavajú na širokú škálu hudobných nástrojov. Určený je pre hráčov na sláčikové hudobné nástroje (husle, viola, violončelo, kontrabas), na dýchacie hudobné nástroje (drevené, plechové), na klavír a gitaru, ale zároveň je určený aj umelcom sólového komorného spevu. Umelecký vedúci a zakladateľ kurzov František Török, držiteľ ceny Harmónia, je profesor komornej hudby a hry na husliach konzervatória v Bratislave, a zároveň aj členom svetoznámeho Moyzesovho kvarteta.


Bližšie informácie:
Bajkai Csengel Mónika
e-mail: csengel.monika@gmail.com

Interpretačný kurz - video